Magic Transfer 2.3

Magic Transfer 2.3

Smart PC Solutions, Inc. – Freeware –
Magic Transfer is the easiest solution for synchronizing the main settings and information on several computers that you use constantly! Many people use two or more PCs - on work, at home, on a trip or at friends' place! If all of these computers, in some magic manner, were able to keep track of all your recent changes and all the work done, -you would find in Favorites a new bookmark created on work or would have all the emails created and sent in the office at your disposal in your home computer. There is no need to rub the Aladdin's lamp. With the help of only one button all the magic will take just some minutes! Without any doubt, everyone had to pass through the hell of reinstalling the operative system on a PC, configuring it from scratch and/or restoring it after viruses! Just think about the time you spent to customize the configuration of your system, say nothing of transferring the main settings of your operative system and applications - email client, bookmarks of your browser, etc. Magic Transfer is all you need! The program will make a backup of your current Windows configuration! Be mobile - be everywhere! Magic Transfer can be downloaded free of charge from the software producer site http://www.smartpctools.com

Tổng quan

Magic Transfer là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Smart PC Solutions, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Magic Transfer là 2.3, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

Magic Transfer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Magic Transfer Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Magic Transfer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có Magic Transfer cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản